kolej.network Aydınlatma Metni | Kolej.Network

kolej.network Aydınlatma Metni

kolej.network Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni Leo Danışmanlık Limited Şirketi tarafından kolej.network internet sitesi üzerinden toplanan kişisel verilere dair, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. madde kapsamında kişisel veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Leo Danışmanlık Limited Şirketi (“Kolej Network”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kolej Network tarafından, internet sitesindeki ziyaretçilerden, üyelerden ve firma yetkililerinden isim soyisim, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, cinsiyet bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, referans bilgisi, mezun olunan okul bilgisi, firma bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri, müşteri işlem bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Üyelik sürecinde üyeliğinizin oluşturulması, doğrulaması ve aktifleştirilmesi,
 • İlan verme süreçlerinde ilanınızın onaylanması ve yayına alınması,
 • Doping siparişlerinin ve ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Tarafınızla iletişime geçilmesi, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 • Kolej Network hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmetlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Ziyaretçi ve üye memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmetlerle ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Leo Danışmanlık Limited Şirketi’nin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Resmî makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
  amaçlarıyla işlenmektedir.
 • c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere,

 • Leo Danışmanlık Limited Şirketi’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, üyelerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara,
 • Üyeliğinizin doğrulanması amacıyla mezun olduğunuzu beyan ettiğiniz okulunuza aktarılabilmektedir.
 • d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

  Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

  Doğrudan sizin tarafınızdan, veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; 

  Kolej Network çalışanları, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (internet sitemiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda,

  Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması
 • şeklindeki hukukî sebeplere dayanarak toplamaktadır.

  e) Kişisel veri sahibinin KVKK madde 11’de sayılan hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Kolej Network, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın 

  CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

   

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  ·     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  ·     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  ·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  ·     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  ·     6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  ·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kolej Network’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Kolej Network’ün cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

  Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Koza 1. Cad. 15/8 G.O.P – Çankaya/Ankara adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@kolej.network e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ….@hs3.kep.tr  KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Kolej Network tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Kolej Network kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.